60
نورا السیح هولتروپ
"خطبه جمعه" (۲۰۲۳) نصب صدا و بلندگو ٩ متر، ٨ متر، ٧ متر قطر، حلقه ٨٠ به سفارش بنیاد دیریه
این صفحه فقط برای موبایل و تبلت موجود است.