44
ایمن یسری دیدبان
"احرامات" (٢٠١٢) پنبه، چوب، ۴٨٠ × ٢۴٠ سانتی‌متر
این صفحه فقط برای موبایل و تبلت موجود است.