30
نسخه خطی قرآن تک جلدی
شاید برای بایسنغور میرزا بن شاهرخ یا ابراهیم سلطان بن شاهرخ ساخته شده باشد احتمالاً هرات یا شیراز، حدود ٨٢٠ –٨۴۵هـ/١۴٢٠–١۴۴٠م ٣٧٢ برگ کاغذ، هر کدام ٨١ × ۶٣سانتی‌متر، با جوهر، رنگدانه‌های مات و طلا، بعدا در چرم قهوه‌ای ساده صحافی شده در هر صفحه ١١ سطر خط محقق و ریحان، با مقداری خط ثلث مکتبة المصحف الشریف، مجمع کتابخانه های وقف ملک عبدالعزیز، مدینه منوره
این صفحه فقط برای موبایل و تبلت موجود است.