25
دی ای ال (آزمایشگاه هنرهای دیجیتال)
«هم‌زمان‌سازی» (۲۰۲۳) نصب رسانه های ترکیبی، ۴ × ۴ × ٨ متر، صوتی ٧ دقیقه به سفارش بنیاد دوسالانه درعیه
این صفحه فقط برای موبایل و تبلت موجود است.