19
مبارك بوحشيشی
"همه ما از خاکیم" (۲۰۲۳) خاک رس پخته شده ، ۱۲۸۸ واحد، هر عدد ۳۵.۵x۲۱.۵ x ۳.۵ سانتی‌متر به سفارش بنیاد دوسالانه درعیه
این صفحه فقط برای موبایل و تبلت موجود است.