15
مهند شونو
"حروف در نور، خطوطی که می نویسیم" (۲۰۲۳) نخ، فولاد، فراتابی نوری به سفارش بنیاد دوسالانه درعیه
این صفحه فقط برای موبایل و تبلت موجود است.