97
عادل القريشي
"محراب و دیوار قبله" (۲۰۲۲) چاپ های جوهر افشان پیگمنت روی دیاسک، ٣٠٠ × ٣٦٥ سانتی متر، ۴٥٠ × ۴٨٥ سانتی متر، ٣٠٠ × ٣٦٥ سانتی متر
این صفحه فقط برای موبایل و تبلت موجود است.