89
دو برگه از یک نسخه خطی قرآن
با متن قرآن کریم ۵:۸۹ تا ۶:۱۲ احتمالاً سوریه یا مصر، ۳۰-٩٠هـ/٦٥٠-٧١٠م دو ورق کاغذ پوست، هر کدام ۳۱.۵ در ۲۲.۶ سانتی متر، با رنگ ۲۴ تا ۲۶ سطر خط حجازی در هر صفحه مجموعه الصباح، دارالاثارالاسلامیه، کویتا متن قرآن کریم ۱۴:۱-۲۳ و ۱۵:۷۹ تا ۱۶:۲۸ احتمالاً مصر، ٦٠–٩٠هـ/٦٨٠–٧١٠م دو ورق کاغذ پوست، هر کدام ۳۷ در ۲۹ سانتی متر، با رنگ ۲۴ سطر خط حجازی در هر صفحه موزیم هنرهای اسلامی، دوحه
این صفحه فقط برای موبایل و تبلت موجود است.