85
محمد صادق بیک
[نمای مسجد در مکه و اطراف آن] (١٢٩٧هـ/١٨٨٠م) چاپ آلبوم، ١٥٧× ٥٣٧ میلی متر (تقریبا) کتابخانه عمومی ملک عبدالعزیز، ریاض
این صفحه فقط برای موبایل و تبلت موجود است.