81
پنل کاشی همراه با یک تصویر از مسجد حرم
ایزنیک، دهه ۱۰۸۰ یا ۱۰۹۰/۱۶۷۰یا ۱۶۸۰ سرامیک، رنگ آمیزی شده زیر لعاب شفاف، ٧٣ × ۴٩,٥ سانتی متر موزیم بناکی، آتن
این صفحه فقط برای موبایل و تبلت موجود است.