80
نمایی از مکه
پس از یک حکاکی، حدود ١٧٨٧م اقتباس از: Ignace Moradjia d’Ohsson، تصویر عمومی امپراتوری عثمانی، پاریس، ١٧٩٠م، جلد ٢، ص. ۴٥
این صفحه فقط برای موبایل و تبلت موجود است.