72
معتز نصر
"موج هفتم" (۲۰۲۳) چوب، ٢ × ١٨ × ١٢ متر به سفارش بنیاد دیریه
این صفحه فقط برای موبایل و تبلت موجود است.