71
محدود به استودیو
"شهر به مثابه مسجد" (٢٠٢٣) حفاری، به قطر ٢٥ متر، وعمق ٢ متر به سفارش بنیاد دیریه
این صفحه فقط برای موبایل و تبلت موجود است.