67
لوبنه چودری
"افطار بی پایان" (٢٠٢٣) چوب، هر واحد ١٫٣ متر، ١٫٥ متر، یا ١٫٧ متر عرض، ۴۰ متر طول کلی به سفارش بنیاد دیریه
این صفحه فقط برای موبایل و تبلت موجود است.