59
دیما سروجی
"حفظ مقدسات" (۲۰۲۳) سنگ، شیشه رنگ شده، گچ، ٢,٨ × ١,٦ متر به سفارش بنیاد دیریه
این صفحه فقط برای موبایل و تبلت موجود است.