56
معماری های سن
"هر جایی می تواند مکان برای عبادت باشد" (٢٠٢٣) نخل، ریگ، ٣ × ١٢ × ٨ متر به سفارش بنیاد دیریه
این صفحه فقط برای موبایل و تبلت موجود است.