37
هارون گان-سالی
"در میان مردان" (٢٠٢٣/٢٠١۴) ١٠٠٠ ماده در یک مجسمه، ابعاد متغیر، صوتی، ١٢دقيقه
این صفحه فقط برای موبایل و تبلت موجود است.