13
بسمه فلمبان
"موج گیر" (٢٠٢٣) چوب، بلندگوهای تماسی، در مجموع ٧ × ۵ متر، صوتی به سفارش بنیاد دوسالانه درعیه
این صفحه فقط برای موبایل و تبلت موجود است.