107
عادل القريشي
"مستندسازی عثمان طحه" (٢٠٢٢) چاپ جوهر افشان پیگمنت روی دیاسک، ۷۵ x ١١١ سانتی متر به سفارش بنیاد دیریه
این صفحه فقط برای موبایل و تبلت موجود است.